Disseny i implantació d’elements de senyalització al riu Llobregat

L’any 2008 l’AMB es va integrar en un equip constituït per set institucions de cinc països diferents, amb l’objectiu de presentar un projecte conjunt al programa INTERREG MED de la Unió Europea. Aquest programa anomenat FREEMED (Fleuves et Rivières Espaces d’Equilibre pour la Mediterranée) estava dotat amb 1.254.360 € pel seu desenvolupament. La participació de l’AMB ha consistit durant el període el 2010-2011 en la realització de diferents actuacions vinculades a la comunicació i a la implementació d’un projecte pilot de senyalització al tram metropolità del Llobregat, per un import total de 186.731,83 €. El 75 % d’aquest import s’ha finançat amb fons europeus i el 25 % restant amb recursos de l’AMB.

Entre els projectes realitzats, destaquen:

1.       La realització i implantació de quatre tipologies diferents de senyalització a un tram pilot del riu Llobregat

2.       La creació d’una identitat gràfica i una marca pel “parc riu llobregat”, gestionat pel Consorci per a la recuperació i conservació del riu Llobregat

3.       La difusió de mapes guia desplegables, amb informació sobre els punts d’interès del riu i com arribar-hi

4.       La difusió de un joc de 6 postals, amb imatges de la flora, fauna i punts d’interès del riu Llobregat

5.       La creació d’una web dedicada al riu: www.parcriullobregat.cat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Design and implementation of signalling in the Llobregat river

In 2008 AMB joined an international team formed by seven institutions in five different countries, aiming to present a joint program of the European Union INTERREG MED. This program called FREEMED (Fleuves et Rivières Espaces d’Equilibre pour la Mediterranée) disposed of an amount of 1,254,360€ in total. The AMB carried out various activities related to communication and the implementation of a pilot project of signalling in a metropolitan section of the Llobregat river, for a total amount of € 186,731.83. The 75% of this amount was financed by European funds and resources with the remaining 25% of the AMB.

Among the projects done, we can highlight:

1.     The realization and implementation of four different types of signalling in a pilot section of the river Llobregat

2.     The creation of a graphic identity and a brand for "parc riu llobregat", managed by the Consortium for the recovery and conservation of the river Llobregat

3.     The delivery of a guide map, with information on the points of interest of the river and how to get there

4.     The delivery of a set of 6 postcards with images of flora, fauna and points of interest of the river Llobregat

5.     Creating a website dedicated to the river www.parcriullobregat.cat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element de senyalètica situat a Sant Boi de Llobregat. Fotografia: Jordi Surroca
Element de senyalètica situat a Sant Boi de Llobregat. Fotografia: Jordi Surroca

Detall d
Detall d'un dels elements de senyalètica situats al parc. Fotografia: Jordi Surroca

 

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.