Projecte de Torre Mirador al meandre de Sant Joan Despí

El condicionament d’aquest mirador forma part del conjunt d’actuacions que s’integren en el projecte general de recuperació social i ambiental del tram metropolità del riu Llobregat. En aquest cas s’aprofita una infraestructura existent, una de les torres de descàrrega del col·lector del tub de salmorres de la conca del Llobregat, per fer de suport del mirador. Està situada a l’inici del meandre de Sant Joan Despí i disposa d’una posició privilegiada que permet la contemplació de l’espai fluvial i apropa així el riu Llobregat als ciutadans.

L’estructura principal està formada per dotze pòrtics verticals de 13 i 16 metres d’alçada, disposats radialment entorn del cilindre de formigó existent. Aquests pòrtics van fixats al cilindre amb unes mènsules inferiors i un anell superior que envolta el cos de formigó. Entre l’estructura i el tancament s’hi disposa una escala helicoïdal que arriba en el seu últim tram a la planta mirador, des d’on es pot gaudir d’una visió de l’entorn fluvial de 270 graus. Té una vista privilegiada del Parc Fluvial de Sant Boi que, a l’altre marge del riu, està just davant de la Torre Mirador .

El tancament de la torre és la part que més ressalta de la intervenció. Les premisses que han orientat la tria del sistema constructiu d’aquesta pell exterior són la integració a l’entorn fluvial, un cost reduït, la ràpida execució i el mínim manteniment, i s’ha concretat en només dos materials: l’acer galvanitzat i les canyes de bambú.

L’acer per ser un material altament resistent, versàtil en productes i pel contrast de color que s’estableix en combinar-lo amb les canyes. Les barres de bambú (Phyllostachys pubescens) per la seva simbiosi en textura i color amb les espècies espontànies de l’entorn fluvial. Sobre marcs d’acer galvanitzat s’hi disposen les barres de bambú, de 30 mm de diàmetre, en posició horitzontal. La distància entre les barres és progressivament major a mesura que augmenta l’alçada, amb la qual cosa s’aconsegueix un efecte creixent de transparència en la visió del paisatge fluvial des del mirador. Els panells d’acer van fixats als anells perimetrals de l’estructura amb unions mecàniques per tal de facilitar el manteniment i la substitució dels elements.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podeu consultar diferents imatges d'aquest mirador del riu clicant aquí, i si necessiteu més informació la podeu sol·licitar aquí.
La torre mirador ubicada a Sant Joan Despí. Foto: Jordi Surroca
La torre mirador ubicada a Sant Joan Despí. Foto: Jordi Surroca

 

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.